Có 1 kết quả:

wù xū

1/1

wù xū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to discuss guidelines
(2) to discuss principles to be followed