Có 1 kết quả:

liè shì

1/1

liè shì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) inferior
(2) disadvantaged