Có 1 kết quả:

liè bì qū zhú liáng bì

1/1

Từ điển Trung-Anh

bad money drives out good money (economics)