Có 1 kết quả:

liè jì bān bān

1/1

Từ điển Trung-Anh

notorious for one's misdeeds