Có 1 kết quả:

dòng lì fǎn yìng duī

1/1

Từ điển Trung-Anh

power reactor