Có 1 kết quả:

dòng lì xué

1/1

dòng lì xué

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dynamics (math.)
(2) kinetics