Có 1 kết quả:

dòng lì xì tǒng

1/1

Từ điển Trung-Anh

mechanical system