Có 1 kết quả:

dòng xiàng

1/1

dòng xiàng

giản thể

Từ điển phổ thông

xu hướng, khuynh hướng

Từ điển Trung-Anh

(1) trend
(2) tendency