Có 1 kết quả:

dòng zuǐ pí

1/1

dòng zuǐ pí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to move one's lips
(2) to wag one's tongue