Có 1 kết quả:

dòng bīn shì

1/1

dòng bīn shì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

verb-object construction