Có 1 kết quả:

dòng tài tú xíng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) animated graphics
(2) animation