Có 1 kết quả:

dòng gǎn

1/1

dòng gǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) innervation
(2) dynamism