Có 1 kết quả:

dòng màn

1/1

dòng màn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cartoons and comics
(2) animes and mangas
(3) cartoon (animated movie)
(4) anime