Có 1 kết quả:

Dòng wù Zhuāng yuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Animal Farm (1945), novel and famous satire on communist revolution by George Orwell 喬治·奧威爾|乔治·奥威尔[Qiao2 zhi4 · Ao4 wei1 er3]
(2) also translated 動物農場|动物农场[Dong4 wu4 Nong2 chang3]