Có 1 kết quả:

dòng nǎo jīn

1/1

dòng nǎo jīn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to use one's brains
(2) to think