Có 1 kết quả:

dòng cí chóng dié

1/1

Từ điển Trung-Anh

verb reduplication