Có 1 kết quả:

dòng chē

1/1

dòng chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) power car
(2) multiple-unit train (abbr. for 動車組|动车组)