Có 1 kết quả:

zhù

1/1

zhù

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

trợ giúp

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Giúp. ◎Như: “hỗ trợ” 互助 giúp đỡ. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Nguyện tương gia tư tương trợ” 願將家資相助 (Đệ ngũ hồi) Xin đem của cải ra giúp.
2. (Danh) Chế độ phú thuế thời nhà Ân Thương 殷商.

Từ điển Trần Văn Chánh

Giúp, giúp đỡ, trợ: 幫助 Giúp.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giúp đỡ. Td: Cứu trợ.

Từ điển Trung-Anh

(1) to help
(2) to assist

Từ ghép 154

ài mò néng zhù 愛莫能助ài mò néng zhù 爱莫能助bá miáo zhù zhǎng 拔苗助長bá miáo zhù zhǎng 拔苗助长bāng zhù 帮助bāng zhù 幫助bì zhù 壁助bǔ zhù 补助bǔ zhù 補助bǔ zhù zǔ zhī 补助组织bǔ zhù zǔ zhī 補助組織dé dào duō zhù 得道多助dé dào duō zhù , shī dào guǎ zhù 得道多助,失道寡助diàn nǎo fǔ zhù gōng chéng 电脑辅助工程diàn nǎo fǔ zhù gōng chéng 電腦輔助工程diàn nǎo fǔ zhù jiào cái 电脑辅助教材diàn nǎo fǔ zhù jiào cái 電腦輔助教材diàn nǎo fǔ zhù shè jì 电脑辅助设计diàn nǎo fǔ zhù shè jì 電腦輔助設計diàn nǎo fǔ zhù shè jì yǔ huì tú 电脑辅助设计与绘图diàn nǎo fǔ zhù shè jì yǔ huì tú 電腦輔助設計與繪圖dǐng lì xiāng zhù 鼎力相助dǐng zhù 鼎助dòng tài zhù cí 动态助词dòng tài zhù cí 動態助詞duō zhù 多助fú zhù 扶助fǔ zhù 輔助fǔ zhù 辅助fǔ zhù yī liáo 輔助醫療fǔ zhù yī liáo 辅助医疗fǔ zhù yǔ 輔助語fǔ zhù yǔ 辅助语gè rén shù zì zhù lǐ 个人数字助理gè rén shù zì zhù lǐ 個人數字助理guǎ zhù 寡助hù zhù 互助Hù zhù Tǔ zú Zì zhì xiàn 互助土族自治县Hù zhù Tǔ zú Zì zhì xiàn 互助土族自治縣Hù zhù xiàn 互助县Hù zhù xiàn 互助縣jì shù yuán zhù 技术援助jì shù yuán zhù 技術援助jì suàn jī fǔ zhù shè jì 計算機輔助設計jì suàn jī fǔ zhù shè jì 计算机辅助设计jì zhù 济助jì zhù 濟助jiàn wū hù zhù huì 建屋互助会jiàn wū hù zhù huì 建屋互助會jié gòu zhù cí 結構助詞jié gòu zhù cí 结构助词jiè zhù 借助jiù zhù 救助juān zhù 捐助jūn shì yuán zhù 军事援助jūn shì yuán zhù 軍事援助lè yú zhù rén 乐于助人lè yú zhù rén 樂於助人nài xīn bāng zhù 耐心帮助nài xīn bāng zhù 耐心幫助qiāng bó zhī zhù 将伯之助qiāng bó zhī zhù 將伯之助qiú zhù 求助qiú zhù yú rén 求助于人qiú zhù yú rén 求助於人shī dào guǎ zhù 失道寡助shǒu wàng xiāng zhù 守望相助tuī bō zhù lán 推波助澜tuī bō zhù lán 推波助瀾tuī zhù 推助wú zhù 无助wú zhù 無助wú zhù gǎn 无助感wú zhù gǎn 無助感xí dé xìng wú zhù gǎn 习得性无助感xí dé xìng wú zhù gǎn 習得性無助感xián nèi zhù 賢內助xián nèi zhù 贤内助xiāng zhù 相助xié zhù 协助xié zhù 協助yà miáo zhù zhǎng 揠苗助長yà miáo zhù zhǎng 揠苗助长yǒu bāng zhù 有帮助yǒu bāng zhù 有幫助yǒu zhù 有助yǒu zhù yú 有助于yǒu zhù yú 有助於yǔ qì zhù cí 語氣助詞yǔ qì zhù cí 语气助词yǔ zhù cí 語助詞yǔ zhù cí 语助词yuán zhù 援助yuán zhù jī gòu 援助机构yuán zhù jī gòu 援助機構yuán zhù jiāo jì 援助交际yuán zhù jiāo jì 援助交際yuán zhù zhī shǒu 援助之手zàn zhù 贊助zàn zhù 赞助zàn zhù shāng 贊助商zàn zhù shāng 赞助商zhù chǎn 助产zhù chǎn 助產zhù chǎn shì 助产士zhù chǎn shì 助產士zhù cí 助詞zhù cí 助词zhù dòng chē 助动车zhù dòng chē 助動車zhù dòng cí 助动词zhù dòng cí 助動詞zhù hàn jì 助焊剂zhù hàn jì 助焊劑zhù jì 助剂zhù jì 助劑zhù jì fāng fǎ 助記方法zhù jì fāng fǎ 助记方法zhù jì fú 助記符zhù jì fú 助记符zhù jiào 助敎zhù jiào 助教zhù lǐ 助理zhù lì 助力zhù pǎo 助跑zhù rén wéi kuài lè zhī běn 助人为快乐之本zhù rén wéi kuài lè zhī běn 助人為快樂之本zhù rén wéi lè 助人为乐zhù rén wéi lè 助人為樂zhù róng jì 助熔剂zhù róng jì 助熔劑zhù shǒu 助手zhù shǒu xí 助手席zhù tīng qì 助听器zhù tīng qì 助聽器zhù wēi 助威zhù xìng 助兴zhù xìng 助興zhù xué dài kuǎn 助学贷款zhù xué dài kuǎn 助學貸款zhù xué jīn 助学金zhù xué jīn 助學金zhù yì 助益zhù zhǎng 助長zhù zhǎng 助长zhù zhèn 助阵zhù zhèn 助陣zhù Zhòu wéi nüè 助紂為虐zhù Zhòu wéi nüè 助纣为虐zī zhù 資助zī zhù 资助zì zhù 自助zì zhù cān 自助餐zì zhù xǐ yī diàn 自助洗衣店