Có 1 kết quả:

zhù rén wéi kuài lè zhī běn

1/1

Từ điển Trung-Anh

pleasure from helping others