Có 1 kết quả:

jié yú ㄐㄧㄝˊ ㄩˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) remnants after a disaster
(2) aftermath