Có 1 kết quả:

jié yú

1/1

jié yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) remnants after a disaster
(2) aftermath