Có 1 kết quả:

jié shù nán táo

1/1

Từ điển Trung-Anh

Destiny is inexorable, there is no fleeing it (idiom). Your doom is at hand.