Có 1 kết quả:

jié yù

1/1

jié yù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to break into jail
(2) to forcibly release prisoners