Có 1 kết quả:

jié yíng

1/1

jié yíng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to seize a camp
(2) to surprise the enemy in bed