Có 1 kết quả:

lì zhì

1/1

lì zhì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to encourage
(2) encouragement