Có 1 kết quả:

láo shí zi ㄌㄠˊ ㄕˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) (dialect) nuisance
(2) pain