Có 1 kết quả:

láo wù rén yuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

contract workers (sent abroad)