Có 1 kết quả:

láo dòng lì ㄌㄠˊ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) labor force
(2) manpower