Có 1 kết quả:

láo dòng lì

1/1

láo dòng lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) labor force
(2) manpower