Có 1 kết quả:

láo láo lù lù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) tiring
(2) difficult to get by
(3) painful