Có 1 kết quả:

láo yì

1/1

láo yì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) forced labor
(2) corvée (labor required of a serf)
(3) animal labor