Có 1 kết quả:

láo xīn kǔ sī

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to rack one's brains
(2) to think hard