Có 1 kết quả:

láo lèi

1/1

láo lèi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tired
(2) exhausted
(3) worn out
(4) to toil