Có 1 kết quả:

láo yì jié hé

1/1

Từ điển Trung-Anh

to strike a balance between work and rest (idiom)