Có 1 kết quả:

shì bù kě dāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

impossible to resist (idiom); an irresistible force