Có 1 kết quả:

Bó lán dēng bǎo ㄅㄛˊ ㄌㄢˊ ㄉㄥ ㄅㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Brandenburg (e.g. gate, concertos)