Có 1 kết quả:

Bó lǎng níng

1/1

Bó lǎng níng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Browning, US firearm brand