Có 1 kết quả:

bó xīng

1/1

bó xīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to rise suddenly
(2) to grow vigorously