Có 1 kết quả:

bó qǐ gōng néng zhàng ài

1/1

Từ điển Trung-Anh

erectile dysfunction (ED)