Có 1 kết quả:

yǒng wǎng zhí qián

1/1

yǒng wǎng zhí qián

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to advance bravely