Có 1 kết quả:

yǒng yú

1/1

yǒng yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to dare to
(2) to be brave enough to