Có 1 kết quả:

yǒng qì

1/1

yǒng qì

phồn thể

Từ điển phổ thông

lòng dũng cảm, lòng can đảm

Từ điển Trung-Anh

(1) courage
(2) valor

Một số bài thơ có sử dụng