Có 1 kết quả:

miǎn lì

1/1

miǎn lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to strive
(2) to make an effort
(3) to exert oneself