Có 1 kết quả:

miǎn lì ér wéi ㄇㄧㄢˇ ㄌㄧˋ ㄦˊ ㄨㄟˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to try one's best to do sth (idiom)