Có 1 kết quả:

miǎn wéi qí nán

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to tackle a difficult job (idiom)
(2) to do sth reluctantly