Có 1 kết quả:

dòng tài liàn jiē kù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) dynamic-link library (DLL)
(2) shared library (computing)