Có 1 kết quả:

dòng màn ㄉㄨㄥˋ ㄇㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) cartoons and comics
(2) animes and mangas
(3) cartoon (animated movie)
(4) anime