Có 1 kết quả:

dòng chǎn

1/1

dòng chǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) movable property
(2) personal property