Có 1 kết quả:

dòng néng

1/1

dòng néng

phồn thể

Từ điển phổ thông

động năng (cơ học)

Từ điển Trung-Anh

kinetic energy