Có 1 kết quả:

dòng mài

1/1

dòng mài

phồn thể

Từ điển phổ thông

động mạch trên cơ thể

Từ điển Trung-Anh

artery