Có 1 kết quả:

dòng cí jié gòu

1/1

Từ điển Trung-Anh

verbal construction (clause)