Có 1 kết quả:

dòng bīn shì

1/1

dòng bīn shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

verb-object construction